ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «DASKALOI.GR»

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Καλωσορίσατε στο daskaloi, την ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσω της οποίας (δια)συνδέονται χρήστες που επιθυμούν να λάβουν εκπαίδευση για θέματα επιστημονικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά κ.α. (εφεξής οι «Μαθητές», «εσείς», «εσάς», «σας») με επαγγελματίες που παρέχουν τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες (εφεξής οι «Εκπαιδευτικοί» «εσείς», «εσάς», «σας»). Η Υπηρεσία παρέχεται σε όσους Μαθητές και Εκπαιδευτικούς εγγράφονται στην Υπηρεσία (εφεξής από κοινού οι «Χρήστες», «Μέλος»). H Υπηρεσία διατίθεται στα Μέλη της για την προσφορά και τη ζήτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Ειδικότερα οι μεν Επαγγελματίες-Μέλη μπορούν να προβάλουν στην Πλατφόρμα τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν, το επαγγελματικό τους προφίλ και παράλληλα τη διαθεσιμότητα τους αναφορικά με τα παρεχόμενα μαθήματα, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α., οι δε Μαθητές – Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να αναζητήσουν Εκπαιδευτικούς και προγράμματα εκπαίδευσης της αρεσκείας τους και να πραγματοποιούν μια πρώτη επικοινωνία μαζί τους (καλούμενη εφεξής «Υπηρεσία»).

Η Πλατφόρμα daskaloi (η «Πλατφόρμα») λειτουργεί ως Εφαρμογή στο διαδίκτυο (Web App) στο daskaloi.gr (ο «Δικτυακός Τόπος», «site» ή «website»). To website (ή πλατφόρμα) ανήκει στην επιχείρηση ΙΑΜΟΣ με έδρα στο Χαιδάρι Κ. Παξινού 7, 12461, ΔΟΥ Αιγάλεω, με αριθμό ΓΕΜΗ 129471503000 και email info@daskaloi.gr (εφεξής η «Επιχείρηση», η «Εταιρεία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως παρέχει και διαχειρίζεται την Υπηρεσία.

Η Επιχείρηση δεν λειτουργεί μέσω της Υπηρεσίας ως πάροχος εκπαιδευτικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών η ίδια, αλλά μέσω αυτής προβάλλει και διαφημίζει τους Εκπαιδευτικούς και τις παρεχόμενες από αυτούς εκπαιδευτικές υπηρεσίες και δίνει τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος ενδιαφέροντος από τους Μαθητές στους Εκπαιδευτικούς που επιλέγουν αναφορικά με ορισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία ή πρόγραμμα (εφεξής το «Μάθημα»). Το μήνυμα περιέχει τα στοιχεία των Μαθητών, όπως ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email και το μήνυμα ενδιαφέροντός τους. Στη συνέχεια ο Καθηγητής έρχεται σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο Μαθητή. Η επιχείρηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στη συμφωνία που συνάπτεται για το Μάθημα μεταξύ Μαθητή και Εκπαιδευτικού, καθώς οι Μαθητές συμβάλλονται απευθείας με τους Εκπαιδευτικούς που επιλέγουν. Η Επιχείρηση δεν έχει κανένα έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των Εκπαιδευτικών, των Μαθητών, των Χρηστών, των Μελών ή οποιουδήποτε τρίτου και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας (εφεξής οι «Γενικοί Όροι Χρήσης» ή οι «Γενικοί Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την Επιχείρηση για τη χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Επιχείρηση παρέχει την Υπηρεσία στα Μέλη που τη χρησιμοποιούν, αποτελούν δε, τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της Επιχείρηση και των Μελών της αναφορικά με τη χρήσης της και εφαρμόζονται κάθε φορά που ο Χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα, πλοηγηθεί σε αυτή ή στο Δικτυακό Τόπο ή/και κάνει χρήση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε προγραμμάτων (software), υπηρεσιών, χαρακτηριστικών, λειτουργιών, περιεχομένου, ιστοσελίδων και υπέρ-συνδέσμων ή/και άλλων εφαρμογών που παρέχονται κατά καιρούς από την Επιχείρηση σε συνδυασμό με την Πλατφόρμα και την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την εγγραφή των Μελών ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Cookies και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων).

Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας (πχ εγγραφή σε Newsletter, πλοήγηση, άνοιγμα συνδέσμων διαφήμισης κ.α.) και να μην προβεί σε εγγραφή του στην Πλατφόρμα ή χρήση της Υπηρεσίας. Η εγγραφή του Μέλους στην Πλατφόρμα ή η χρήση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που οι Χρήστες εισέρχονται στην Πλατφόρμα και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με την Επιχείρηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, β) τις Πολιτικές της, γ) την Υπηρεσία δ) τις τεχνικές προδιαγραφές της Πλατφόρμας κ.α. (εφεξής οι «Αλλαγές») κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η οποιαδήποτε αλλαγή κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας ή συγκατάθεσή σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει για τις τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέσω του Δικτυακού τόπου ή και με σχετική ειδοποίηση κατά την είσοδό των Χρηστών στην Πλατφόρμα, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης, δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας τις οποίες οι Χρήστες έχουν ήδη διενεργήσει πριν την έναρξη ισχύος των Αλλαγών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Επιχείρηση μας έχει αποδεχτεί.

Σε περίπτωση ωστόσο που οι Χρήστες επιθυμούν κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τις τυχόν Αλλαγές, ή έχουν κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική με τους όρους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αλλαγών), μπορούν να επικοινωνήσουν στο support@daskaloi.gr πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης τους στην Πλατφόρμα.

Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των Χρηστών στην Πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της ίδιας της Υπηρεσίας μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση χορηγηθεί από το support@daskaloi.gr αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δεν συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, να καταργήσει ή παραμετροποιήσει την Πλατφόρμα, ή ορισμένες λειτουργίες ή χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας.

Η χρήση της Πλατφόρμας και της Υπηρεσίας από τους Χρήστες και οποιαδήποτε συναλλαγή τους μέσω της Πλατφόρμας, γίνεται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και κατανοούν ότι θα πρέπει να τηρούν τους Όρους Χρήσης του παρόχου που συνεργάζεται με τη συσκευή τους (οι «Όροι Χρήσης Παρόχου»). Οι Όροι Χρήσης του Παρόχου θεωρούνται ενσωματωμένοι στο παρόν. Αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των Χρηστών και υποχρέωση να προσδιορίσουν τους Όρους Χρήσης Παρόχου που εφαρμόζονται στη Συσκευή τους.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ) ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Με την εγγραφή και χρήση της Υπηρεσίας, τα Μέλη συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στην Επιχείρηση για τις ενέργειες/παραλείψεις των προσώπων αυτών.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
 3. Σκοπός

Η εγγραφή/χρήση των Μαθητών και των Εκπαιδευτικών στην Πλατφόρμα με το άνοιγμα Λογαριασμού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της Υπηρεσίας. Με το άνοιγμα και διατήρηση του Λογαριασμού, το Μέλος-Εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει έναν προσωπικό Λογαριασμό και Επαγγελματικό Προφίλ και να προβάλει μέσω αυτού τον ίδιο και τις παρεχόμενες από αυτόν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προγράμματα, το δε Μέλος Μαθητής, τη δυνατότητα, πέραν της πλοήγησης, της διασύνδεσης/επικοινωνίας με τον Εκπαιδευτικό που τον ενδιαφέρει.

Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων τους που χορηγούν στην Πλατφόρμα και η Επιχείρηση βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας χορηγούν. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους στην Υπηρεσία αλλά και τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παράγονται ή διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα από τα Μέλη, ή μέσω αυτής στα πλαίσια της Υπηρεσίας, η Επιχείρηση τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 1. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

2.1 Εγγραφή Εκπαιδευτικού

Η εγγραφή του Εκπαιδευτικού στην Πλατφόρμα προϋποθέτει κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία για να δημιουργήσει το προφίλ του και ένα ελάχιστο ποσό εγγραφής 1,90€. Προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα όπως όνομα, επίθετο, στοιχεία επικοινωνίας του, δεδομένα επαγγελματικής τους κατάρτισης, ήτοι σύντομο βιογραφικό, τουλάχιστον 1 πτυχίο του πάνω στην ειδικότητά του και τέλος να αναρτήσει την αγγελία-προσφορά αναφορικά με το Μάθημα/Μαθήματα που μπορεί να παρέχει και λεπτομέρειες αναφορικά με αυτά, όπως για παράδειγμα τη διαθεσιμότητά του, την αμοιβή ανά ώρα κτλ. Αναλυτικά για τα προσωπικά δεδομένα που χορηγεί ο Εκπαιδευτικός στην Πλατφόρμα για το Άνοιγμα Λογαριασμού και την κατάρτιση Προφίλ βλ. την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης, ο Εκπαιδευτικός υποβάλλει στην Πλατφόρμα την αίτηση εγγραφής του. Σε περίπτωση ολοκληρωμένης και ορθής φόρμας εγγραφής, η Πλατφόρμα αποστέλλει στον αιτούντα Εκπαιδευτικό στο email που δηλώθηκε κατά τη διαδικασίας εγγραφής εντός 24-72 ορών, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης για την εγγραφή του στη Πλατφόρμα και κατ’ επέκταση στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

2.2 Εγγραφή / Χρήση υπηρεσίας Μαθητή

Με την εισαγωγή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και του κινητού του, ύστερα από επιβεβαίωση, για λόγους ταυτοποίησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Πλατφόρμα για να αιτηθεί δωρεάν τα μαθήματα που χρειάζεται, είτε κατευθείαν μέσω του προφίλ του δασκάλου, είτε υποβάλλοντας γενική αίτηση στη συγκεκριμένη εσωτερική ιστοσελίδα της πλατφόρμας. Σε αυτήν την εσωτερική ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου daskaloi.gr υποβάλλει τη φόρμα αίτησης μαθημάτων που επιθυμεί.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης, ο Μαθητής υποβάλλει στην Πλατφόρμα την αίτηση εγγραφής του. Η Πλατφόρμα αποστέλλει στον αιτούντα Μαθητή στο κινητό τηλέφωνο που δηλώθηκε στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής ή κατά την αποστολή μηνύματος ενδιαφέροντος στον εκπαιδευτικό, ένα sms με τον τετραψήφιο κωδικό που πρέπει να εισάγει στην Πλατφόρμα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και να ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός του στην Πλατφόρμα.

Κατόπιν της εγγραφής του, ο Μαθητής θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης Εκπαιδευτικών, να υποβάλει αιτήματα (δια)σύνδεσης με συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό που τον ενδιαφέρει για να παρακολουθήσει συγκεκριμένο Μάθημα.

 1. Απενεργοποίηση-διαγραφή Λογαριασμού

3.1 Εκ μέρους του Εκπαιδευτικού

Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευτικός επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο να διαγράψει το λογαριασμό του, η Επιχείρηση διαγράφει το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω e-mail τον εν λόγω Εκπαιδευτικό. Ωστόσο, επειδή κατά την δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές πληροφορίες και συγκεκριμένα η φωτογραφία, από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, θα πρέπει o Eκπαιδευτικός να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η Επιχείρηση δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Σε περίπτωση διαγραφής Λογαριασμού από Εκπαιδευτικό, η Επιχείρηση διαγράφει εντός 24-48 ωρών το δημόσιο προφίλ του δασκάλου – ο σύνδεσμος του προφίλ του δασκάλου. Η Επιχείρηση διατηρεί τα στοιχεία της ταυτότητας του Εκπαιδευτικού στη βάση δεδομένων της έως 1 έτος σε περίπτωση επαννεγγραφής ή οποιουδήποτε σχετικού λόγου για διασταύρωση προσωπικών δεδομένων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία τιμολόγησης, ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση e-mail του Εκπαιδευτικού κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας με την εγγραφή του και τη δημιουργία Λογαριασμού στην Πλατφόρμα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης του Λογαριασμού εκ μέρους του Εκπαιδευτικού, το ποσό της συνδρομής το οποίο έχει ήδη δεσμευτεί, δεν επιστρέφεται εκ μέρους της Επιχείρησης.

Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά τη διαγραφή/απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας βλέπετε αναλυτικά Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3.2 Eκ μέρους του Μαθητή

Ο Μαθητής δύναται να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του / την αίτησή του οποτεδήποτε, χωρίς κάποια αιτία ή κόστος. Η Επιχείρηση διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της άμεσα.

Σε περίπτωση διαγραφής Λογαριασμού / Αίτησης από Μαθητή, η Επιχείρηση διατηρεί στη βάση δεδομένων της μόνο τις αξιολογήσεις για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών των Δασκάλων που έχει λάβει από αυτούς.

Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά τη διαγραφή/απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας βλέπετε αναλυτικά Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3.3. Εκ μέρους της Επιχείρησης

Πέραν των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ 2 κατωτέρω αναφορικά με τα δικαιώματα της Επιχείρησης, η Επιχείρηση δύναται να απενεργοποιήσει ή παύσει προσωρινά τη χρήση του λογαριασμού Μέλους, στις εξής περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που από κριτικές Μαθητή/Μαθητών ή από ενημέρωση στο τμήμα εξυπηρέτησης της επιχείρησης, προκύπτει ότι ο Εκπαιδευτικός φέρεται αντιεπαγγελματικά, σεξιστικά, ρατσιστικά κτλ.
 2. Σε περίπτωση που Μαθητής σε κριτικές που αναρτά μέσω της Πλατφόρμας εκφράζεται υβριστικά ή προσβλητικά έναντι Εκπαιδευτικού, της Πλατφόρμας ή τρίτου.

iii. Σε περίπτωση που Μαθητής σε μηνύματα ενδιαφέροντος που στέλνει μέσω της Πλατφόρμας εκφράζεται υβριστικά ή στέλνει μαζικά μηνύματα ενδιαφέροντος χωρίς να έχει πραγματικό ενδιαφέρον έναντι Εκπαιδευτικών.

 1. Σε περίπτωση που Εκπαιδευτικός δεν απαντά σε μηνύματα ενδιαφέροντος μαθητών.

Αναφορικά με την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μετά τη διαγραφή/απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας βλέπετε αναλυτικά Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Περιγραφή της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία αφορά καταρχάς σε Εκπαιδευτικούς και σε Μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να (δια)συνδεθούν για τη διενέργεια ενός ή περισσότερων Μαθημάτων. Μέσω της Υπηρεσίας, ο Μαθητής έχει τη δυνατότητα είτε να αποστείλει γενική αίτηση μαθημάτων για να λάβει προσφορά από δασκάλους (μέγιστο έως 5 προσφορές), είτε να αποστείλει μήνυμα στον Εκπαιδευτικό μέσω του ειδικού συνδέσμου προφίλ που έχει επιλέξει, προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση για ορισμένο(α) Μάθημα(τα) της επιλογής του.

Ειδικότερα, o Εκπαιδευτικός ανοίγοντας Λογαριασμό έχει τη δυνατότητα:

Να δημιουργήσει την προσωπική του καρτέλα στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα Μέλη της Πλατφόρμας.

Αντίστοιχα, ο Μαθητής με τη χρήση της Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα:

Να υποβάλλει γενική αίτηση μαθημάτων για να λάβει εύκολα και γρήγορα προσφορές δασκάλων σύμφωνα με τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτησή του, ή και να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο δάσκαλο (Εκπαιδευτικό, Καθηγητή, Προπονητή) της επιλογής του, μέσω της ειδικής φόρμας αίτησης μαθημάτων και επικοινωνίας του προφίλ του, προκειμένου να (δια)συνδεθεί μαζί τους. Να μας υποβάλλει ακόμα και σχόλια και αξιολογήσεις σχετικά με την εμπειρία τους που είχαν με τον εκάστοτε δάσκαλο σχετικά με τα μαθήματα που παρακολούθησαν.

 1. Καρτέλα (Προφίλ) Εκπαιδευτικού

Ο Εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την προσωπική του καρτέλα στην Πλατφόρμα όπου αναγράφονται τα Μαθήματα που μπορεί να παρέχει, το τρόπο παράδοσης (εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης) κτλ και εγγυάται ότι είναι ο πάροχος των υπηρεσιών για τη διενέργεια των Μαθημάτων που δημοσιεύει στην καρτέλα του. Ο Εκπαιδευτικός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η καρτέλα του (ή προφίλ του) περιέχει έστω τις παρακάτω ελάχιστες υποχρεωτικές πληροφορίες:

 • Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο κινητό, ταχυδρομική διεύθυνση/περιοχή διαμονής)
 • Το Επαγγελματικό του Προφίλ (ίδρυμα σπουδών, κατηγορία Ιδρύματος, ειδικότητα, επίπεδο πτυχίου)
 • Περιγραφή για τις υπηρεσίες- τα Μαθήματα που παρέχει (είδος, πως, που, πότε, πόσο).

Και προαιρετικά:

 • Φωτογραφία
 • Σελίδα στο facebook/linkedin/skype ID/ιστοσελίδα.
 • Την επαγγελματική και διδακτική εμπειρία.
 • Προσφορές, τρόπος διδασκαλίας, εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Σημείωση ότι η ανάρτηση φωτογραφίας γίνεται με ευθύνη του Εκπαιδευτικού. Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών που απεικονίζουν βρέφος ή παιδί ή ανήλικο έως 18 ετών ή άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του, η δημοσίευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, καθώς και δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του. Η Επιχείρηση τηρεί το δικαίωμα να διαγράψει φωτογραφίες, οι οποίες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, παραβιάζουν την κείμενη νομοθεσία ή κρίνονται ακατάλληλες και απρεπείς, χωρίς καμία ευθύνη.

 1. Οικονομική Πολιτική Υπηρεσίας

3.1 Τιμολόγηση και πληρωμή

H Υπηρεσία παρέχεται στον Εκπαιδευτικό στα πλαίσια αγοράς μεμονομένων ψηφιακών μονάδων (εφεξής “credits”), αλλά και απεριόριστων ψηφιακών μονάδων στα πλαίσια συνδρομής: μηνιαίας (1 μήνας), τρίμηνης (3 μήνες) ή ετήσιας (1 έτος) συνδρομής.

Η Υπηρεσία στον Μαθητή παρέχεται δωρεάν χωρίς υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

Η λήψη του ποσού ανάλογα με τη συνδρομή που θα επιλέξει ο Εκπαιδευτικός γίνεται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης, είτε με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας και πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που η Επιχείρηση χρησιμοποιεί. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο. Στη φόρμα που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται, καθώς και τον κωδικό cvv. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η Επιχείριση χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας. Η Επιχείρηση συνεργάζεται με την εταιρεία Everypay Υπηρεσίες Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία, Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την ΕΚΤ για λειτουργία εντός EOX-3, (Εφεξής ως «Everypay») με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Καρνεάδου 25-29, Αθήνα, Τ.Κ. 10675. Η Everypay παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Πλατφόρμα ως μέσο πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών εύρεσης εργασίας προς Εκπαιδευτικούς. Με την εγγραφή σας (ως Εκπαιδευτικός), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις της Everypay.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

3.2 Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρηση είτε μέσω κάρτας πιστωτικής ή χρεωστικής. Για συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής ο Πάροχος της κάρτας μπορεί να χρεώσει φόρους και έξτρα χρεώσεις, ελέγξτε το με τον Πάροχο της κάρτας σας.

3.3. Χρεώσεις

Το Μέλος μπορεί να τηρεί Λογαριασμό στην Πλατφόρμα ως Εκπαιδευτικός, χωρίς να επιβάλλεται η επιβολή διδάκτρων, λόγω της φύσης του ενσωματωμένου συστήματος των ψηφιακών μονάδων (“credits”). Ο εγγεγραμμένος στη Πλατφόρμα Εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγχει αιτήσεις μαθητών εντός του λογαριασμού του, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει ψηφιακές μονάδες στον λογαριασμό του. Μόνο στη περίπτωση που τον ενδιαφέρει μια αίτηση μαθητή, είναι απαραίτητο να έχει στον λογαριασμό του τουλάχιστον 1 ψηφιακή μονάδα (“Credit”). Μία ψηφιακή μονάδα αντιστοιχίζεται σε μία αίτηση μαθητή που τον ενδιαφέρει. Η τιμή για κάθε συνδρομή απεριόριστων “Credits” αλλά και μεμονομένων (ένα “Credit”) αναγράφεται στην Πλατφόρμα στο ειδικό πεδίο εντός του λογαριασμού του κατά την αγορά των “Credits”.

Ο Εκπαιδευτικός δηλώνει ότι αναγνωρίζει πως η όποια συναλλαγή με την Επιχείρηση αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας/Πλατφόρμας γίνεται στα πλαίσια της επαγγελματικής του ιδιότητας/δραστηριότητας και ότι δεν ενεργεί εν προκειμένω ως καταναλωτής.

3.4 Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους της για τις συνδρομές χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του Μέλους, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της Πλατφόρμας σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ενδέχεται να αλλάξουν οι χρεώσεις ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας σας γραπτώς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας. Η συνέχιση της χρήσης της Πλατφόρμας, αφού έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση, θα θεωρείται αυτόματα αποδοχή της νέας χρέωσης από εσάς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές στις χρεώσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συμφωνία μαζί μας, απενεργοποιώντας το Λογαριασμό και ακυρώνοντας τη συνδρομή σας.

 1. Παραστατικό

Η αγορά μεμονωμένων ψηφιακών μονάδων ή απεριόριστων τύπου μορφής συνδρομής για την Υπηρεσία τιμολογείται και αποστέλλεται στο email του Εκπαιδευτικού το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με την επιλογή ιδιώτης ή επιτηδευματίας εντός του λογαριασμού του Εκπαιδευτικού / Δασκάλου / Καθηγητή / Προπονητή.

 1. Υποχρεώσεις Μελών αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας

5.1 Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικού

Επιλέγοντας ο Χρήστης να εγγραφεί στην Πλατφόρμα ως Εκπαιδευτικός, επιπροσθέτως προς τις γενικές του υποχρεώσεις ως Χρήστης αυτών των Γενικών Όρων, εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναρτά ο ίδιος-α στην καρτέλα του, η προετοιμασία και η παροχή Μαθημάτων προς Μαθητές μέσω της Πλατφόρμας, πρέπει:

 • Να είναι ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες.
 • Να παρέχει όλη τη λογική φροντίδα με τρόπο που να είναι συνεπής με τα πρότυπα του Μαθήματος που προσφέρει.
 • Να μην παραβιάζει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των κανόνων διδασκαλίας κατά την παροχή των Μαθημάτων στους Μαθητές.
 • Να μην ενεργεί με τρόπο παραπλανητικό, ή να μην έρχεται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με τα άλλα Μέλη, τους Χρήστες ή οποιοδήποτε τρίτο που σχετίζεται με την Πλατφόρμα, με νόμους με αντικείμενο το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ασφάλεια και παροχή υπηρεσιών σε Μαθητές.
 • Να μην ενεργεί άσεμνα, και δυσφημιστικά ή κατά την λογική κρίση της Πλατφόρμας να θεωρείται επιθετικός-η και/ή ανάρμοστος-η.
 • Να μη κάνει κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και να δηλώνει πραγματικά Μαθήματα που μπορεί να παρέχει.
 • Να παρέχει τις υπηρεσίες του με σεβασμό για τον Μαθητή και πάντα στα πλαίσια των κανόνων της επιστήμης.
 • Να διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στην καρτέλα του στην Πλατφόρμα.
 • Να δέχεται το Μαθητή ως συμβαλλόμενο μέρος αναφορικά με την παροχή του Μαθήματος που συμφωνείται.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του Μαθητή, να μην κοινοποιεί οποιοδήποτε στοιχείο του Μαθητή σε άλλον Εκπαιδευτικό, είτε εκτός της Πλατφόρμας είτε εντός, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας-Μαθήματος και η αντίστοιχη τιμή του, αποτελούν δεσμευτική προσφορά εκ μέρους του Εκπαιδευτικού προς άμεση παροχή σε όποιον Μαθητή προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο Μάθημα μέσω της Πλατφόρμας. Οι Εκπαιδευτικοί ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους και τους όρους παροχής των. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.

Για τη χρήση της Υπηρεσίας της Πλατφόρμας, ο Εκπαιδευτικός οφείλει:

α) Να διατηρεί ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, επικοινωνίας και συνομιλιών ανάμεσα σε εκείνον και τους Χρήστες και όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία των αιτημάτων Μαθήματος.

β) Να διατηρεί προσωπική τη χρήση των υπηρεσιών του

γ) Να ενημερώνει άμεσα την Πλατφόρμα σε περίπτωση που έχει λόγους να θεωρεί ή να υποψιάζεται ότι οποιοσδήποτε Εκπαιδευτικός ή ένας Χρήστης έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους. Επιπλέον, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Επιχείρηση, διατηρεί στη δική της απόλυτη ευχέρεια τη δυνατότητα να διαγράψει το Λογαριασμό από την Πλατφόρμα όταν κάποια πληροφορία που ο Εκπαιδευτικός έχει μεταφορτώσει ή κάποια άλλη ενέργεια δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία απαιτεί από τους Εκπαιδευτικούς στην Πλατφόρμα.

Επιπλέον ως Εκπαιδευτικός / Δάσκαλος:

 • Δέχεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με email, sms ή μέσω τηλεφώνου για νέες αιτήσεις μαθημάτων που σας αφορούν. Το κινητό σας τηλέφωνο και το email σας δεν εμφανίζονται στο προφίλ σας, ούτε κοινοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο στους χρήστες του daskaloi.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την υποχρέωση να απαντάτε στα αιτήματα ενδιαφέροντος των μαθητών άμεσα.
 • Διατηρείτε κάθε δικαίωμα αποχώρησης από το daskaloi.gr σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να διαγράψουμε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, για τον οποίο κάποιος μαθητής εξέφρασε βάσιμα και σοβαρά παράπονα, δεν ενημερώνει ή δεν είναι συνεργάσιμος ή δεν συμμορφώνεται γενικά με την πολιτική της ιστοσελίδας.
 • Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η ευθύνη έκδοσης αποδείξεων ή εργόσημων προς τον μαθητή ή κηδεμόνα του είναι δική σας.
 • Η Επιχείρηση δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για την νομιμότητα των μεταξύ μαθητή-εκπαιδευτή συναλλαγών.
 • Δέχεστε, εφόσον επιλέξετε να δημοσιεύσετε το προφίλ σας στην ιστοσελίδα μας, να κοινοποιήσουμε στην ιστοσελίδα μας και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που χειριζόμαστε, τη φωτογραφία σας και τμήμα του βιογραφικού σας.
 • Δέχεστε να λαμβάνετε newsletter για σημαντικές ενημερώσεις από το daskaloi. Διατηρείτε το δικαίωμα διαγραφής από το newsletter.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης του μαθητή, απαγορεύεται η κοινοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου του μαθητή σε άλλον εκπαιδευτικό, είτε εκτός του daskaloi.gr είτε εντός, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5.2 Υποχρεώσεις Μαθητή

Ο Μαθητής οφείλει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και την Πλατφόρμα σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους. Πιο συγκεκριμένα, όλο το περιεχόμενο και το υλικό που χρησιμοποιείται, θα πρέπει να ακολουθεί τους όρους που σχετίζονται με τα μηνύματα ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο τμήμα των Όρων του παρόντος κειμένου.

Ο Μαθητής είναι υπεύθυνος:

1) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε Εκπαιδευτικού. Να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο Εκπαιδευτικός διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες προς τον Μαθητή.

2) Για οποιοδήποτε σχόλιο ή βαθμολόγησή του σε κάθε εκπαιδευτικό. Το σχόλιο θα πρέπει να είναι δίκαιο, ειλικρινές και λογικό.

3) Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Εκπαιδευτικό.

Για τη χρήση της Υπηρεσίας της Πλατφόρμας, ο Μαθητής οφείλει:

1) Να μην παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζετε ότι είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς ή είναι είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν διαστρέβλωση των γεγονότων.

2) Να ενημερώνει άμεσα την Πλατφόρμα σε περίπτωση που έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ή να υποψιάζεται ότι ένας Εκπαιδευτικός ή κάποιος άλλος Χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον Όρο που περιγράφεται ανωτέρω ή όταν μία καρτέλα Εκπαιδευτικού δεν είναι αυθεντική ή είναι λανθασμένη ή είναι ανακριβής και/ή ατελής.

3) Να μην κάνει κακόπιστη χρήση της Υπηρεσίας και να δηλώνει πραγματικά Μαθήματα που τον ενδιαφέρουν.

Είναι αποκλειστικά ευθύνη του Μαθητή ως Χρήστη να αποφασίσει αν το Μάθημα είναι της αρεσκείας του, του ταιριάζει και να επιλέξει με προσοχή τον Εκπαιδευτικό που θα το παρέχει. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι Εκπαιδευτικοί μπορεί να λαμβάνουν θετικές κριτικές ή σχόλια για τα Μαθήματά τους από την Πλατφόρμα ή από άλλους Χρήστες, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι Εκπαιδευτικοί. Η Επιχείρηση δεν λαμβάνει μέρος σε καμία συμφωνία ή συναλλαγή μεταξύ του Χρήστη και των Εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των Εκπαιδευτικών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πτυχίων και πιστοποιητικών, εκτός αυτών των προφίλ που έχουν περάσει την διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων τους). Επιπλέον εξαρτάται αποκλειστικά από τους Χρήστες να μοιραστούν όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται, πριν αναθέσουν στον Εκπαιδευτικό κάποιο Μάθημα.

Η χρήση της Πλατφόρμας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού-Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα των Χρηστών ή τρίτων ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας.

 1. Περιορισμός εγγυήσεων-ευθύνης της Επιχείρησης για τη χρήση της Υπηρεσίας

Ο Εκπαιδευτικός αποδέχεται ότι η Πλατφόρμα παρέχει μόνο την ευκολία να προσφέρει την παροχή Μαθημάτων σε Μαθητές και δεν εγγυάται την εύρεση Μαθητών ή την επίτευξη οποιουδήποτε άλλου αποτελέσματος.

Ο Εκπαιδευτικός αποδέχεται και συμφωνεί ότι η χρήση και η εξάρτησή του αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που υπάρχει στην Πλατφόρμα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δική του ευθύνη και η Επιχείρηση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά και απώλεια που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση από τον Εκπαιδευτικό και την εξάρτησή του για τέτοιες πληροφορίες. Ο Εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να διεξάγει τη δική του έρευνα και να διασφαλίσει ότι θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς και για το Μάθημα. Η Επιχείρηση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποτυχία του Εκπαιδευτικού να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει στην περίπτωσή του κατά τη χρήση της Πλατφόρμας. Συμφωνεί, επιπλέον, ότι η Επιχείρηση δεν προχωρά σε εξακρίβωση της ταυτότητας των Μελών. Συνεπώς, η Πλατφόρμα δεν εγγυάται:

 • Την πληρότητα ή την ακρίβεια των στοιχείων οποιουδήποτε Μέλους
 • Ότι τα αιτήματα που πραγματοποιούν οι Μαθητές είναι αυθεντικά
 • Την ταυτότητα των Μελών που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

Η Επιχείρηση δεν έχει τον έλεγχο και συνεπώς καμία ευθύνη αναφορικά με τη συμπεριφορά, την απόκριση και την ποιότητα των χρηστών στην Πλατφόρμα.

Οι Εκπαιδευτικοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επικοινωνία και επακόλουθες συναλλαγές με τα Μέλη (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο των όρων). Συνεπώς, ο Εκπαιδευτικός οφείλει να αποζημιώνει την Επιχείρηση πλήρως σε περίπτωση απαιτήσεων για απώλειες, ζημιές, χρηματικό κόστος, αξιώσεις και έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί η Επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων μόνο σε τέτοιες απώλειες και ζημιές που θα προκληθούν στην Επιχείρηση , που θα μπορούσαν να προκύψουν από ή σε σχέση με τις ενέργειές σας ή παραλείψεις κατά τη χρήση της Πλατφόρμας), που προέρχονται από ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή στην Πλατφόρμα.

Εφόσον ο Εκπαιδευτικός συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες για Μαθητές, αναλαμβάνει ρητά τον κίνδυνο. Είναι αποκλειστική ευθύνη των Εκπαιδευτικών να πάρουν αποφάσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των ίδιων και των Μαθητών κατά περίπτωση.

Ο Μαθητής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η Υπηρεσία που παρέχεται από την Πλατφόρμα περιορίζεται στην προσφορά ενός μέσου προκειμένου να επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τους Εκπαιδευτικούς. Όταν χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, η Πλατφόρμα δεν εγγυάται:

1) Ότι θα βρείτε μαθήματα κατάλληλα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις

2) Ότι τα στοιχεία/δεδομένα των Εκπαιδευτικών είναι αυθεντικά

3) Ότι συμμορφώνεται σε οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας

4) Την κατάσταση κάθε Εκπαιδευτικού

5) Ότι οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στην Καρτέλα (Προφίλ) του Εκπαιδευτικού είναι αυθεντικά, έγκυρα, ακριβή ή αλλιώς πλήρη

6) Ως χρήστης, ο Μαθητής εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία μόνο για προσωπική χρήση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό και της μεταπώλησης της Υπηρεσίας αυτής.

7) Η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για την ποιότητα ή για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας από τους Εκπαιδευτικούς.

Τα Μαθήματα παρέχονται από τους Εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα στο Μαθητή και τον Εκπαιδευτικό. Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα στο Μαθητή και οποιονδήποτε Εκπαιδευτικό, η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε (συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο, οποιασδήποτε ζημιάς ή τραυματισμού) που τυχόν υποστεί οποιοδήποτε Μέλος κατά τη διαδικασία και η Επιχείρηση αποδεσμεύεται ως μη υπεύθυνη για οτιδήποτε ενδέχεται το Μέλος να υποστεί ή για οτιδήποτε σχετίζεται με την εν λόγω διαφορά.

Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιοποιείται στην Πλατφόρμα ή που παρέχεται από την Πλατφόρμα δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως συμβουλές που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί. Επομένως η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιο Μέλος ή κάποιος ο οποίος μπορεί να ενημερωθεί για το περιεχόμενό της. Επιπλέον, η ευθύνη αναφορικά με τις αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση πληροφορίες, υποδείξεις και συμβουλές οι οποίες δίνονται από την Πλατφόρμα πρέπει να παραμένει αποκλειστικά προσωπική, στο Μέλος.

Η Επιχείρηση δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα στο Μέλος και άλλους Χρήστες. Συνεπώς η Επιχείρηση συστήνει το κάθε Μέλος να παίρνει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνεί με άλλους, συναναστρέφεται κοινωνικά και μετέχει σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των συναλλαγών με άλλους Χρήστες.

 1. Κατάταξη Δασκάλων / Εκπαιδευτικών

Η Κατάταξη των Εκπαιδευτικών και η προβολή του προφίλ (ή Καρτέλας) τους στην Πλατφόρμα βασίζεται καταρχήν στην αναζήτηση των Μαθητών βάσει μαθημάτων, περιοχής κτλ. Επιπροσθέτως οι προτεινόμενοι Εκπαιδευτικοί, που εμφανίζονται στη κύρια σελίδα του δικτυακού τόπου daskaloi.gr, είναι επιλεγμένοι βάσει των ολοκληρωμένων προφίλ τους που έχουν δεχθεί επιπρόσθετες θετικές αξιολογήσεις μαθητών. Κατά τα λοιπά οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί στις εσωτερικές ιστοσελίδες του website εμφανίζονται με τυχαία σειρά.

 1. Αξιολόγηση

Παρέχεται στους Μαθητές η δυνατότητα υποβολής αξιολόγησης/βαθμολόγησης/κριτικής των Εκπαιδευτικών, προκειμένου να αξιολογούν την ποιότητα του μαθήματος. Οι αξιολογήσεις εμφανίζονται στα προφίλ των Εκπαιδευτικών μετά τον απαραίτητο έλεγχο από τον υπεύθυνο του daskaloi.

Ο Χρήστης οφείλει ωστόσο να είναι αντικειμενικός κατά την διαδικασία αξιολόγησης/ βαθμολόγησης και να παρέχει αληθή στοιχεία και καθόλου προσωπικές προσβολές. Απαγορεύεται η υποβολή παραπλανητικών ή/και συγκριτικών αξιολογήσεων, ή η χειραγώγηση του συστήματος για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση λάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας μη αποδεκτής ενέργειας, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, όπως μονομερώς διαγράψει μια αξιολόγηση.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, αρνηθεί ή διαγράψει τα σχόλια, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που αυτά είναι υβριστικά, ανήθικα ή χυδαία και πέρα από τους κανόνες χρηστής συμπεριφοράς και ηθικής.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι η Επιχείρηση είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων. Η Επιχείρηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των σχολίων των Χρηστών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Επιχείρηση δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία σε σχέση με τα σχόλια των Χρηστών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) και σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει μεταξύ των Χρηστών εκ του λόγου αυτού. Η υποχρέωση της Επιχείρησης εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων τα οποία είναι αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Η Επιχείρηση δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

Οι κριτικές των Χρηστών που παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα είναι οι προσωπικές γνώμες ατόμων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση, προτροπή, έγκριση ή διαβεβαίωση από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει σχόλιο αν θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το εν λόγω σχόλιο είναι προσβλητικό, υβριστικό, χυδαίο, ανήθικο, ή ψευδές, ή/και προκατειλημμένο κλπ.

III. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 1. ΓενικάΗ δραστηριότητα του daskaloi εξαντλείται στη διευκόλυνση των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών προκειμένου να (δια)συνδεθούν για την πραγματοποίηση Μαθημάτων.Το daskaloi δεν κατέχει και δεν διευθύνει κανένα εκπαιδευτικό κέντρο και δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες εκπαίδευσης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες, ούτε και παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών και των Μαθημάτων που θα παρέχουν οι Εκπαιδευτικοί και αντιστρόφως για την εύρεση Μαθητών και για την συμπεριφορά των Μαθητών. Επιπλέον το daskaloi δεν εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει κανένα Εκπαιδευτικό και ουδεμία υπηρεσία εκμάθησης παρέχει.

Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα ανεξάρτητο διαδικτυακό εργαλείο υπό τη νομική μορφή που αναλύθηκε στις Ενότητες ανωτέρω. Η Πλατφόρμα δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως πράξη διαφημιστικής προβολής των Εκπαιδευτικών που εγγράφονται και συμμετέχουν σε αυτή ή ως διαμεσολάβηση για την εξεύρεση πελατείας, ούτε υπόσχεται σε αυτούς αύξηση ή διατήρηση της πελατείας τους ή άλλο σχετικό όφελος.

Η Επιχείρηση δεν συμβάλλεται με τους Εκπαιδευτικούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους εργασιακή σχέση, με σχέση αντιπροσωπείας, πρόστησης κτλ. Η χρήση της Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί διδακτική πράξη ή πράξη διδασκαλίας. Ο Μαθητής φέρει την ευθύνη για την επιλογή του Εκπαιδευτικού και της ειδικότητας, για το χρόνο διαθεσιμότητας, το Μάθημα και τις περαιτέρω υπηρεσίες που θα παρέχονται εκ μέρους του Εκπαιδευτικού. H Πλατφόρμα δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτικούς φορείς.

Μέσω της Υπηρεσίας η Επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης ανάμεσα στους Εκπαιδευτικούς και στους Μαθητές.

Σε περίπτωση που ο Μαθητής κάνει χρήση της Υπηρεσίας, αναγνωρίζει ότι συνάπτει σύμβαση για την λήψη των υπηρεσιών που προσφέρει ο Εκπαιδευτικός μέσω της Πλατφόρμας, συνεπώς η συμβατική αυτή σχέση διέπει και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο τον Μαθητή με τον Εκπαιδευτικό που θα επιλέξει, η δε εκπλήρωση της παροχής της υπηρεσίας και του Μαθήματος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Μαθητή και του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού. Η Επιχείρηση σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί της δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, την εκτέλεση, την αποπληρωμή και την ολοκλήρωση των συναλλαγών μεταξύ των Mελών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές.

Επιπροσθέτως η Επιχείρηση δεν παράγει, παρέχει ή επεξεργάζεται το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που τα Μέλη ανεβάζουν ή προβάλουν στην Πλατφόρμα, ή κατεβάζουν (download) μέσω αυτής και οποιοσδήποτε τυχόν προέλεγχος περιεχομένου αφορά αποκλειστικά και μόνον τεχνικής φύσεως χαρακτηριστικά και στοιχεία καθώς και στοιχεία που έχουν σχέση με το layout των προβαλλόμενων πληροφοριών σε σχέση με το συνολικό layout της Πλατφόρμας, ώστε το σύνολο του περιεχομένου να εμφανίζεται ομοιογενώς και χωρίς να διαταράσσει την αισθητική ή την λειτουργικότητα της Πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό δικαιούμαστε να αρνηθούμε την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου δεν συνάδει με τα ανωτέρω ή να αιτηθούμε την τροποποίησή του από εσάς. ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η’ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. Δικαιούμαστε πάντως (αλλά δεν υποχρεούμαστε), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχουμε το περιεχόμενο που αναρτούν τα Μέλη, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας καθώς και να κατεβάζουμε το περιεχόμενο αυτό. Οποιοδήποτε τεχνικής φύσεως εργαλείο τυχόν σας παρέχουμε για την ανάρτηση του περιεχομένου σας στην Πλατφόρμα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον ως τεχνικής φύσεως διευκόλυνση που ουδόλως επηρεάζει την διαμόρφωση του Περιεχομένου.

 1. Δικαιώματα Υποχρεώσεις της Επιχείρησης για τη χρήση της Πλατφόρμας

2.1 Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Πέραν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Επιχείρηση ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει το Λογαριασμό Μέλους, σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, ή/και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση της Επιχείρησης ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στην Επιχείρηση ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν. Επί παραδείγματι σπουδαίος λόγος είναι η λήψη αρνητικών κριτικών / αξιολογήσεων / συμπεριφορών δασκάλων / εκπαιδευτικών από μαθητές σχετικά με ανάρμοστη, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του Εκπαιδευτικού.

Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η Επιχείρηση να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλείψεις των Μελών της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2 Προσωρινή απενεργοποίηση του Λογαριασμού Μέλους

Πέραν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Επιχείρηση ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι το Μέλος έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ή έχει παραβιάσει οποιαδήποτε κείμενη νομοθεσία (πχ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που η Επιχείρηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μέλους, η Επιχείρηση δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενης ρητά παντός νόμιμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλείψεις του Μέλους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται για τις περιπτώσεις οριστικής ή προσωρινής απενεργοποίησης του Λογαριασμού του να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Επιχείρηση για τη διαγραφή του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών.

Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Επιχείρηση συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί η Επιχείρηση να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

Τυχόν οφειλές του Μέλους προς την Επιχείρηση καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός Μέλους, συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους.

2.3 Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Επιχείρηση θα ενημερώνει τα Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δεν δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Επιχείρηση για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Επιχείρηση κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Επιχείρηση μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

2.4 Παροχή Πληροφοριών

Η Επιχείρηση, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Μελών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην Επιχείρηση σύμφωνα με το παρόν και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

 1. Περιορισμός εγγυήσεων – υποχρεώσεων για τη χρήση της Πλατφόρμας

Η Επιχείρηση ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μη περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης τη χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών έναντι αλλήλων και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές, (γ) την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από την Επιχείρηση οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και κατά την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή, ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

 1. Περιορισμός ευθύνης για τη χρήση της Πλατφόρμας

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι του Χρήστη, του Μέλους, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλείψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers. (β) Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (γ) Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Επιχείρησης ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (δ) Χρήση εκ μέρους των Χρηστών ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας και την παροχή των υπηρεσιών. (ε) Παράβαση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. (στ) Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ή της ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. (ζ) Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής: Οι Μαθητές συνάπτουν με τους Εκπαιδευτικούς αυτόνομες συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης-των Μαθημάτων, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που δύνανται να βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Η Επιχείρηση σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Η Επιχείρηση, οι Συνεργάτες της ή/και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Μαθητών και Εκπαιδευτικών και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Η Επιχείρηση με την παροχή της Υπηρεσίας δεν καθίσταται πάροχος εκπαιδευτικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών, πλην των όσων ρητά έχει επιφυλαχθεί στο παρόν. Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τους Εκπαιδευτικούς) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τους Εκπαιδευτικούς, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Μαθητών κατά τη διεξαγωγή του Μαθήματος από τον Εκπαιδευτικό. Η Επιχείρηση μπορεί κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Χρήστη ή να λειτουργήσει ως μεσάζων.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Επιχείρησης για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Επιχείρησης για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Επιχείρηση, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για (α) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (β) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Εκπαιδευτικών που παρέχονται στην καρτέλα τους, ή σχετικά με τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στους Μαθητές, (γ) υπηρεσίες που παρέχονται από τους Εκπαιδευτικούς, (δ) τυχόν απόρριψη εκ μέρους των Εκπαιδευτικών να παρέχουν τις υπηρεσίες-Μάθημα, (ε) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της Υπηρεσίας, ή (ζ) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

Η ύπαρξη των Εκπαιδευτικών έχει διαπιστωθεί από την Επιχείρηση, η οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών, ωστόσο η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει αν ο Εκπαιδευτικός λειτουργεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης αποστολής αιτήματος προς τον εν λόγω Εκπαιδευτικό.

Η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Μέλη, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των ανωτέρω.

Παρά το γεγονός ότι η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται τις πληροφορίες που προβάλλουν οι Χρήστες στην Πλατφόρμα.

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Γενικά

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Πλατφόρμα και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις του στην Πλατφόρμα. Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους στην Υπηρεσία.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε Μέλος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλεια της πληροφορίας. Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στην Πλατφόρμα κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυώνται ότι:

 • Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές των Μελών και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους (Εξουσιοδοτημένος Χρήστης) ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση των δεδομένων του Μέλους, στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που χορηγεί.
 • Ότι έχουν λάβει και θα μεριμνούν διαρκώς για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών, οργανωτικών και νομικών μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσουν πλήρως και ολοσχερώς την Επιχείρηση από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Επιχείρηση (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας που είναι παράνομη.
 • Ότι έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες, συγκαταθέσεις, εγκρίσεις για την εγγραφή τους στην Υπηρεσία και την παροχή των υπηρεσιών τους μέσω της Πλατφόρμας και ότι η εγγραφή τους και η χρήση της Υπηρεσίας δεν προσβάλλει δικαίωμα τρίτου, δεν θεωρείται απαγορευμένη και δεν προσκρούει σε νόμους ή συμφωνίες.
 • Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εισάγουν στην Πλατφόρμα τόσο στην καρτέλα τους όσο και στις μεταξύ του συναλλαγές, είναι πλήρη αληθή και επικαιροποιημένα.
 • Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/παράληψη δεσμεύει το ίδιο το Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.
 • Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς δεσμεύει τα Μέλη και παράγει για αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 • Κείμενα και εικόνες που αναρτώνται στην καρτέλα τους δεν θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδής, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους Χρήστες ή να προσβάλουν τρίτους.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

1. Εγγραφή σε Newsletters

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, η Επιχείρηση στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της, δύναται να αποστέλλει στο email που δηλώσατε ενημερωτικά δελτία (newsletter). Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε εδώ. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε τα εγγεγραμμένα στην υπηρεσία αυτή Μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο στην υπηρεσία newsletter Μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του daskaloi, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Επιχείρηση αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο support@daskaloi.gr ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνει. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

2. Διαφημίσεις

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies του daskaloi διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από την Πλατφόρμα. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στην Πλατφόρμα με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητα της Πλατφόρμας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Επιχείρηση. Το daskaloi μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

3. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Η Πλατφόρμα και οι επιμέρους ιστοσελίδες της, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της Επιχείρησης. Το daskaloi δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες η Πλατφόρμα ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

4. Social Media

Οι επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν την Επιχείρηση μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, instagram, twitter (Social Media), youtube για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Επιχείρηση μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Επιχείρηση είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται από την Επιχείρηση στα Εγγεγραμμένα Μέλη με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η Επιχείρηση παραχωρεί δια της παρούσας στα Μέλη της το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η Επιχείρηση είναι κυρία και διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλου, των αλγορίθμων, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τα Μέλη, (γ) στην εμπορική ονομασία daskaloi, στο εμπορικό σήμα και στο δικτυακό τόπο daskaloi.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το περιεχόμενο στην Πλατφόρμα, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία της Επιχείρησης εκτός από τις Πληροφορίες που τα Μέλη αναρτούν στην καρτέλα τους, οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας τους με εξαίρεση τις αξιολογήσεις και με την ανάρτησή τους στην Υπηρεσία παραχωρούν μία άδεια χρήσης στην Επιχείρηση να προβάλλουν αυτές για τους σκοπούς της Υπηρεσίας που συμφωνούνται στο παρόν. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Πλατφόρμας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Επιχείρησης που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτή. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Περιορισμοί της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και της Πλατφόρμας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης παραχωρεί στην Επιχείρηση το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του Χρήστη που συνάγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη για δικούς της εμπορικούς λόγους. Ο Χρήστης και αντίστοιχα η Επιχείρηση διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Υπηρεσία χορηγούν στη Επιχείρηση άδεια χρήσης των δεδομένων τους για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

VII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από την Επιχείρηση, της μεθόδους συλλογής, το σκοπό και τη νομιμοποιητική βάση για κάθε επεξεργασία αυτών, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα τους, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο.

VIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Επιχείρησης στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Επιχείρησης και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

 1. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Επιχείρησης στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 1. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Επιχείρηση θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Τα Μέλη, οι Χρήστες και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.
 2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:
 • Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας για εμπορικό σκοπό.
 • Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.
 • Η πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το Λογισμικό της Υπηρεσίας.
 • Η χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.
 • Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται δυνάμει της Άδειας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.
 • Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για μη νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους σκοπούς.
 • Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Επιχείρησης των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των άλλων Μελών της Υπηρεσίας.
 • Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεδομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Επιχείρησης, των Συνεργατών της ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.
 • Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.
 • Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Επιχείρησης.
 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.
 • Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.
 • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Υπηρεσίας.
 • Η παραχώρηση άδεια χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό, πλην, των ρητά επιτρεπόμενων χρήσεων αυτής δυνάμει της παρούσας.
 • Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή μέρος αυτού ή/και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.
 • Η σύνδεση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε προϊόν/ Υπηρεσία των Μελών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.
 • Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.
 • Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Υπηρεσίας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν.
 • Κάθε τυχόν ενέργεια ή παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή δεδομένων, τροποποίηση στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα, να προκαλέσει δυσαρέσκεια ή να βλάψει τα άλλα Μέλη, σε παραβίαση τα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, σε παραβίαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σε κάθε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη
 1. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράλειψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στην Επιχείρηση, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση στο support@daskaloi.gr.